Καλάθι

Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή της εταιρίας μας είναι η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη των πελατών μας, μέσω της εκπλήρωσης των καθορισμένων απαιτήσεων και των προσδοκιών τους για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Η WELCOME STORES δεσμεύεται να καλύπτει συστηματικά τις δηλωμένες ανάγκες των πελατών της, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παραδίδοντας τα εμπορεύματα και παρέχοντας τις υπηρεσίες στις συμφωνημένες ποσότητες, στο χρόνο, στο χώρο και στην κατά το δυνατό συμφέρουσα τιμή, συμμορφούμενα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η WELCOME STORES επιτυγχάνει τα ανωτέρω μέσω:

 • της διατήρησης άριστων και σταθερών σχέσεων συνεργασίας με τους συνεργάτες της,
 • του καθορισμού ποιοτικών στόχων στα πλαίσια του επιχειρηματικού Σχεδιασμού της και της συνεχούς παρακολούθησης, μέτρησης, ανασκόπησης και προσαρμογής κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών που σχετίζονται με αυτούς από την Ανώτατη Διοίκηση,
 • της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της,
 • της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων αναπτύσσοντας συνεχώς τη γκάμα των υφιστάμενων υπηρεσιών της,
 • της προμήθειας προϊόντων/υπηρεσιών που ικανοποιούν διεθνείς προδιαγραφές,
 • της διασφάλισης υψηλού βαθμού ικανοποίησης του προσωπικού που διαθέτει, παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση, επαγγελματικά κατάλληλο, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας,
 • της αδιάκοπης προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και των διεργασιών η οποία αποτελεί κύριο μέλημά της και φιλοσοφία κάθε στελέχους της,
 • της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

 • η εκπλήρωση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων,
 • η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • η βέλτιστη διαχείριση των πόρων.

Υποχρέωση κάθε εργαζομένου είναι η διασφάλιση της Ποιότητας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, ισχύει η δέσμευση ότι, όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις υπευθυνότητες τους ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα, εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. Διαδικασίες και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Top